Wettelijke vermeldingen

Wettelijke vermeldingen

Deze site is gecreëerd en wordt beheerd door de vennootschap SCALA SARL opgenomen in het Hendelsregister van Parijs onder het nummer 383 353 174.

Maatschappelijke zetel : SCALA

Adres : 11 bis rue Ballu 75009 PARIS

Tel. + 33 (0)1 40 23 46 72

Contact : marie-agnes.landeau@sacd.fr

Directeur publicatie: Jean-Louis Blaisot, beheerder

Deze site wordt gehost door Cecurity.com, 75 rue Saint Lazare 75009 Paris,
tel. : 01.56.43.16.21., www.cecurity.com

Eigendom van de inhoud gepubliceerd op www.e-dpo.com :

Alle inhoud (teksten, logo, merknamen) gepubliceerd op www.e-dpo.com wordt beschermd door de nationale en internationale wetgeving inzake Intellectuele Eigendom.

Voor het kopiëren van de inhoud of een deel ervan moet, behalve voor de uitzonderingen vastgelegd in de artikels L 122-5, L 211-3 et L 342-3 van de Franse wet op de Intellectuele Eigendom, voorafgaandelijk toestemming verkregen worden.

GV

Volgende algemene gebruiksvoorwaarden zijn bindend voor:

SCALA, bvba met een kapitaal van 76 224,51 euro, ingeschreven in het Registre de Commerce de Paris onder nummer 383 353 174, en hoofdzetel gevestigd in de rue Ballu, 11 bis te Parijs (75442), beheerder van e-dpo voor rekening van zijn partners, in casu SACD Frankrijk en het Huis van de Auteurs te Brussel, samengesteld uit SACD België, Scam België, SOFAM en deAuteurs, de beheersvennootschap voor de rechten van Nederlandstalige auteurs.

En,

Elke fysieke of morele persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van e-dpo door werken te deponeren in één van de digitale, beveiligde kluizen van e-dpo.

De website van e-dpo wordt gehost door Cecurity.com (www.cecurity.com), nv met een kapitaal van 1 089 000 euro, ingeschreven in het Registre de Commerce de Paris onder nummer B 434 330 338, en hoofdzetel gevestigd in de rue Saint-Lazare, 75 te Parijs (75009).

Artikel 1. Definities

Auteur: fysieke persoon die een creatie van het intellect materieel vormgeeft.

Coauteur: fysieke persoon die een bijdrage levert aan het tot stand komen van een werk in samenwerkingsverband.

Digitale kluis: dienst die toelaat digitale bestanden te deponeren en te bewaren op een beveiligde manier tezamen met alle gegevens verbonden aan het werk dat onderwerp uitmaakt van de bestanden. Om toegang te krijgen tot de beveiligde opslagruimte moet de indiener zich vooraf identificeren via zijn account.

Account: persoonlijke, beveiligde digitale afdeling waar de indiener zich eerst dient te identificeren voor hij depots kan indienen of beheren. Toegang wordt enkel verkregen via de unieke combinatie van het e-mailadres van de indiener en zijn paswoord.

Indiener: fysieke persoon (al dan niet auteur van het werk) of morele persoon die een account creëert om onder eigen verantwoordelijkheid depots in te dienen in eigen naam of voor rekening van één of meerdere coauteurs.

Bijhorende documenten: attest van depot, attest van verlenging van depot en factuur, gegenereerd wanneer het depot wordt ingediend of verlengd. De indiener kan deze documenten raadplegen via zijn account.

Geassocieerde gegevens: beschrijvende gegevens verbonden aan het gedeponeerde werk (titel en categorie van het werk, type drager, naam van de indiener en van de coauteurs).

Bestand: elk digitaal document (pdf, word, enz.) dat een werk bevat (tekst, beeld, video, geluid, enz.) en in de digitale kluis bewaard wordt.

Werk: originele creatie, waarneembaar voor de zintuigen.

Originaliteit: uiting van de scheppende activiteit van de auteur, noodzakelijke voorwaarde om beschermd te worden door de wet op Intellectuele Eigendom.

Artikel 2. Voorwerp

e-dpo is een dienst die toelaat om werken online te deponeren; hiertoe worden digitale bestanden die werken bevatten bewaard in een digitale kluis in omstandigheden die veiligheid en vertrouwelijkheid garanderen en dit gedurende de periode bepaald in artikel 5 van deze Algemene gebruiksvoorwaarden.

e-dpo is een dienst die open staat voor alle auteurs, al dan niet lid van één van de partner-beheersvenootschappen. De auteur kan eventueel vertegenwoordigd worden door één van hen of door een derde die in zijn naam en voor zijn rekening het werk deponeert. Elk genre van werk kan via e-dpo gedeponeerd worden (audiovisueel, theater, illustraties, wetenschappelijk, literatuur, musical, multi-media, radio, enz. ) ongeacht het ontwikkelingsstadium (synopsis, scenario, enz.).

e-dpo is een dienst die een attest aflevert dat het bestaan van een werk op een bepaalde datum certificeerd. Dit attest kan u gebruiken om voor een rechter anterioriteit en/of vaderschap van het werk te bewijzen.

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden de regels inzake toegang en gebruik van e-dpo vastgelegd.

De indiener erkent de Algemene Gebruiksvoorwaarden die vrij geraadpleegd kunnen worden op de e-dpo website (www.e-dpo.com), te kennen en zonder voorbehoud te aanvaarden.

Artikel 3. Ter beschikking stelling van de digitale e-dpo kluis

1. De digitale kluis wordt gratis ter beschikking gesteld. De kosten om toegang te krijgen tot de e-dpo website zijn ten laste van de indiener.

2. De digitale kluis wordt ter beschikking gesteld op voorwaarde dat een account wordt aangemaakt. De indiener kan slechts één actieve account hebben.

3. Als gebruikersnaam voor de account wordt het geldige e-mailadres van de indiener gebruikt. De indiener stemt toe dat dit e-mailadres gebruikt wordt voor alle elektronische communicatie met betrekking tot de verleende dienst (bevestigingsmail voor het depot, kennisgevingsmail wanneer de vervaldag van een depot of het abonnement nadert, enz.).

4. De indiener verklaart dat hij juridisch bekwaam is om een account bij e-dpo te openen. Indien dit niet het geval is moet de indiener vooraf de toestemming van zijn wettelijke voogd(en) via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post (SCALA, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris) overmaken aan SCALA. 

5. De indiener draagt als enige alle verantwoordelijkheid voor het doorgeven van zijn gebruikersnaam en paswoord aan derden, auteurs van de gedeponeerde werken inbegrepen, en de gevolgen van het gebruik deze gegevens.

6. De standaard taalkeuze voor een account is die van de e-dpo website bij het aanmaken van de account ( Nederlands, Frans of Engels). De taalkeuze kan te allen tijde aangepast worden na inloggen op de account. Documenten gegenereerd voor de datum van wijziging van de taal, blijven bewaard in de oorspronkelijke taal.

Artikel 4. Gebruik van de digitale e-dpo kluis: deponeren en verlengen

1. De indiener uploadt de bestanden die zijn werken bevatten naar de digitale kluis verbonden aan zijn account. Elk bestand komt overeen met een depot.

2. De indiener kan eender welk bestandsformaat uploaden naar zijn digitale kluis. Bestanden mogen niet groter zijn dan 150 MB. Bestanden groter dan 150 MB kan u comprimeren. Comprimeren heeft geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van een depot. Als een werk uit meerdere bestanden bestaat, is het raadzaam de bestanden samen te voegen in één enkel gecomprimeerd bestand, kleiner dan 150 MB om zo de rechtsgeldigheid van uw depot te waarborgen. FAQ e-dpo voert hierop geen enkele controle uit.

3. De indiener kan een onbeperkt aantal depots bewaren in zijn digitale kluis.

4. Eens de bestanden geüpload zijn naar de digitale kluis, kan de indiener ze niet meer downloaden en dit om de rechtsgeldigheid van het depot te vrijwaren. De indiener kan te allen tijde de historiek van zijn actieve depots raadplegen evenals de bijhorende gegevens en facturen, en dit gedurende heel de geldigheidsduur van de depots.

5. De indiener kan te allen tijde een depot verlengen voor een nieuwe geldigheidsperiode. Verlengen kan tot maximum drie maanden na de vervaldag.

6. Eén maand voor de vervaldag van een depot ontvangt de indiener op het geregistreerde e-mailadres een bericht dat hem/haar verwittigt van de naderende vervaldag. Indien het depot binnen de maand niet verlengd werd, ontvangt de indiener op de vervaldag een tweede e-mail op het geregistreerde e-mailadres. Indien het depot drie maanden na de vervaldatum nog niet verlengd werd, ontvangt de indiener een e-mail die hem/haar op de hoogte brengt van het einde van de rechtsgeldigheid van het depot.

7. Een auteur die z’n werk niet zelf gedeponeerd heeft, kan te allen tijde zelf de verlenging van het depot aanvragen en dit uiterlijk tot drie maanden na de vervaldatum. De aanvraag vergezeld van een cheque ter waarde van het bedrag van de verlenging, een kopie van het attest van depot en van het identiteitsbewijs moet per post overgemaakt worden aan SCALA, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris.

8. Indien een depot niet verlengd werd, zal het samen met de bijhorende documenten middels een beveiligde procedure vernietigd worden, tenzij gevraagd wordt om het bestand met het werk terug te geven. De indiener kan in de historiek van zijn account tot een jaar na de vervaldatum de gegevens met betrekking op het depot raadplegen.

Artikel 5. Geldigheidsduur

Een depot blijft vijf jaar geldig. Het kan te allen tijde verlengd worden voor een nieuwe periode van vijf jaar.

Artikel 6. Tarieven

1. De eenheidsprijs van een depot is 20 euro incl. BTW.

2. De prijs van een abonnement voor 3 depots is 40,00 euro incl. BTW. Het abonnement is drie jaar geldig. De indiener kan dus zonder bijkomende kosten twee bijkomende depots indienen in de drie jaren volgend op het eerste depot. Indien het abonnement niet volledig benut werd in de drie jaren volgend op het eerste depot, ontvangt de indiener vier maanden voor de vervaldag een kennisgevingmail op het geregistreerde e-mailadres. Indien het abonnement niet volledig benut werd in de maand volgend op de eerste e-mail, ontvangt de indiener drie maanden voor de vervaldag een tweede kennisgevingmail op het geregistreerde e-mailadres. Indien het abonnement niet volledig benut werd voor de vervaldag, ontvangt de indiener op de dag dat het aanbod afloopt een e-mail die hem/haar meldt dat het abonnement verlopen is.

3. De eenheidsprijs van een verlenging van depot is 10 euro incl. BTW.

4. e-dpo behoudt zich het recht voor om de politiek inzake de tarieven van depots en verlengingen te allen tijde aan te passen. De indiener wordt van tariefwijzigingen op de hoogte gebracht via de e-dpo website en op het moment dat hij een depot indient of verlengt. De tariefwijziging is van toepassing op alle depots en verlengingen van depots ingediend na de datum dat de nieuwe tarieven in voege traden.

Artikel 7. BTW

1. Elke indiener die in Frankrijk woont of zijn hoofdzetel in Frankrijk heeft, is BTW verschuldigd.

2. Een indiener morele persoon die zijn hoofdzetel in de Europese Gemeenschap (maar niet in Frankrijk) heeft, kan de BTW recupereren mits opgave van zijn intracommunautair BTW-nummer (artikel 196 van de richtlijn BTW 2008/8/EG van 12 februari 2008). e-dpo is niet verantwoordelijk voor de juistheid van het ingegeven intracommunautair nummer en voert hierop geen enkele controle uit. Indien de indiener zich vergist bij het intikken van het intracommunautair BTW-nummer, kan hij het nummer wijzigen via zijn account.

3. Indieners met woonplaats of hoofdzetel buiten de Europese gemeenschap zijn vrijgesteld van de 20 % BTW.

Artikel 8. Betalingsmodaliteiten

1. Om de betaling voor zijn depot (per stuk of met abonnement) of voor een verlenging uit te voeren, maakt de indiener gebruik van Sogenactif, het betaalsysteem van de Société Générale, waarbij alle uitwisselingen beveiligd worden via het SSL protocol. De indiener kan gebruik maken van Visa,Mastercard of de cartes bleues CB.

2. De indiener erkent expliciet dat hij door de betaling te valideren autorisatie verleent voor het debiteren van zijn bankrekening met een bedrag dat overeenstemt met het tarief van het depot of verlenging die hij gekozen heeft.

3. Het debiteren van de rekening van de indiener impliceert dat het depot of de verlenging van depot geregistreerd en onmiddellijk van kracht werd. De indiener erkent dat hij deze verrichting niet meer kan herroepen.

4. Zodra het depot of de verlenging van depot gehomologeerd werden, ontvangt de indiener de bijhorende factuur op het geregistreerde e-mailadres. Gedurende heel de geldigheidsduur kan hij de factuur ook downloaden via zijn account.

5. Indien een depot niet verlengd wordt, blijft de factuur nog gedurende één jaar volgend op de vervaldatum beschikbaar via de account van de indiener.

6. In overeenstemming met artikel 289 van de Code général des impots en artikel L. 123-22 van de Code de commerce, wordt gedurende tien jaar door e-dpo een dubbel van de factuur bewaard in een beveiligde kluis.

Artikel 9. Bewijs van depot of van verlenging van depot

1. Zodra het depot of de verlenging van depot gehomologeerd werden, wordt via mail het attest van depot of van verlenging van depot naar de indiener verzonden. Gedurende heel de geldigheidsduur kan hij het attest ook downloaden via zijn account.

2. Indien de indiener niet de auteur is van het werk opgenomen in het bestand of één van de coauteurs, is hij gehouden het attest van depot of van verlenging van depot over te maken aan de coauteurs van het werk teneinde hen te informeren van het bestaan en de voorwaarden van het depot. e-dpo draagt hierin geen enkele verantwoordelijkheid.

3. De indiener kan, mits voorlegging van een geschreven akkoord van alle coauteurs en een kopie van hun identiteitskaart, een gerechtsdeurwaarder mandateren om toegang te krijgen tot het werk opgenomen in het bestand en er een kopie van te maken.

4. Elke auteur die niet de indiener is van het gedeponeerde werk kan een gerechtsdeurwaarder mandateren om toegang te krijgen tot het bestand mits voorlegging van een geschreven akkoord van de indiener en alle coauteurs en een kopie van ieders identiteitskaart.

5. Enkel een gerechtsdeurwaarder is bevoegd om een kopie van het werk te nemen door het desbetreffend bestand te downloaden naar hardware die hem toebehoort. De tussenkomst van de deurwaarder heeft geen enkele invloed op de anterioriteitsdatum en belet evenmin dat het depot tot de vervaldatum bewaard wordt.

6. Voor depots ingediend in Frankrijk of elk ander land dat niet tot de Benelux behoort, heeft het raadplegen door een deurwaarder van een bestand met een werk plaats in de lokalen van SCALA, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris (tél. : + 33 (0)1 40 23 44 55), en dit zonder dat het personeel van SCALA toegang krijgt tot het werk.

7. Voor depots ingediend in de Benelux, heeft het raadplegen door een deurwaarder van een bestand met een werk plaats in de lokalen van het Huis van de Auteurs, Koninklijke Prinsstraat 87, 1050 Brussel (tel : + 32 (0)2 551 03 20 of 21), en dit zonder dat het personeel van het Huis van de Auteurs toegang krijgt tot het werk.

8. Elke gerechtsdeurwaarder met een gerechtelijk bevel kan, rekening houdend met dezelfde voorwaarden, toegang krijgen tot een depot.

Artikel 10. Teruggave van een depot

1. De indiener kan tijdens heel de geldigheidsduur van een depot en tot drie maanden na de vervaldatum, de teruggave van het bestand waarin het werk is opgenomen vragen, mits voorlegging van een geschreven akkoord van alle coauteurs.

2. Teruggave van het bestand voor de vervaldatum betekent dat het depot geannuleerd wordt. Zodra het bestand wordt teruggeven vernietigt e-dpo alle informatie met betrekking tot het depot. De indiener en de coauteurs verliezen het bewijs van anterioriteit en van vaderschap van het gedeponeerde werk. Deze bewijzen kunnen bijgevolg ook niet meer ingeroepen worden voor een rechter. Het is de taak van de indiener om de coauteurs nog voor hij hun akkoord vraagt, te informeren over de gevolgen van de teruggave van een bestand.

3. De indiener dient zijn aanvraag, vergezeld van het attest van depot, het geschreven akkoord van alle coauteurs en een kopie van ieders identiteitskaart, over te maken via email (administration@e-dpo.com) of per post (SCALA, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris).

4. Elke auteur die niet de indiener is van het gedeponeerde werk kan, onder dezelfde voorwaarden, bij e-dpo de teruggave van het bestand met het werk vragen, mits voorlegging van een geschreven akkoord van alle coauteurs en volgens de procedure omschreven in artikel 8.2 en artikel 8.3 hierboven.

5. De teruggave van het bestand met het werk impliceert in geen geval dat e-dpo de kost van het depot of de verlenging van depot terugbetaalt.

Artikel 11. Afsluiten van een account

1. De indiener kan te allen tijde vragen om zijn account af te sluiten. Het afsluiten van een account impliceert de automatische vernietiging van de lopende depots. De indiener en de coauteurs verliezen het bewijs van anterioriteit en van vaderschap van het gedeponeerde werk. Deze bewijzen kunnen bijgevolg ook niet meer ingeroepen worden voor een rechter.

2. De indiener dient zijn aanvraag, vergezeld van het attest van depot en een kopie van zijn identiteitskaart, over te maken via email (administration@e-dpo.com) of per post (SCALA, 11 bis rue Ballu, 75009 Paris). Het is de taak van de indiener om de auteur(s) van de gedeponeerde werken eerst te informeren over de gevolgen van het afsluiten van de account voor de betrokken gedeponeerde werken. Pas hierna mag hij hun geschreven akkoord vragen. Dit geschreven akkoord dient hij met een kopie van ieders identiteitskaart bij zijn aanvraag tot afsluiting te voegen.

3. Indien gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden geen enkele keer werd ingelogd op de account en in diezelfde periode geen lopende depots in de digitale kluis aanwezig zijn, wordt de account automatisch afgesloten. Bij het verstrijken van de twaalfde maand ontvangt de indiener op het geregistreerde e-mailadres een bericht waarin hij erop gewezen wordt dat op zijn account de afgelopen twaalf maanden geen enkele activiteit plaatsvond en dat de account zal worden afgesloten tenzij er binnen de dertig dagen wordt ingelogd. Indien er bij het verstrijken van de periode van 30 dagen nog steeds niet werd ingelogd, ontvangt de indiener op het geregistreerde e-mailadres een bericht dat hem meldt dat zijn account werd afgesloten.

4. De indiener kan nadien, gelijk wanneer, een nieuwe account aanmaken.

Artikel 12. Preciseringen aangaande het deponeren van werken

1. Het depot kent geen enkel recht toe, maar laat toe over een bewijs van anterioriteit en vaderschap van het werk te beschikken. Daarom wordt slechts één kopie van het werk gedeponeerd, terwijl de indiener het origineel bewaart op een drager waaraan niets gewijzigd kan worden.

2. Het depot doet geen uitspraak over de originaliteit van het werk opgenomen in het bestand. Die bevoegdheid komt enkel toe aan een rechter.

3. Om een overeenstemmend bewijs te kunnen voorleggen, is het raadzaam een nieuw depot in te dienen wanneer het gedeponeerde werk wordt gewijzigd of aangepast.

4. Het depot impliceert in geen enkel geval dat de indiener of de auteurs van het werk aansluiten bij één van de partner-beheersvenootschappen van e-dpo.

5. Enkel vrijwillig lidmaatschap en aangifte van het werk bij de partner-beheersvenootschap waaronder dit werk valt, laten toe de rechten die voortvloeien uit de exploitatie van het werk te innen en te verdelen.

Artikel 13. Garanties en verantwoordelijkheden

1. e-dpo garandeert, door tussenkomst van de leverancier van de digitale kluis, de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van het bestand dat het werk bevat en dit tijdens de volledige looptijd van het depot.

2. e-dpo garandeert de bewijskracht van datum en tijdstip van het indienen van het depot door de indiener, eventueel in naam en voor rekening van één of meerdere coauteurs.

3. e-dpo garandeert dat het bestand te allen tijde kan teruggegeven worden en dit in de staat waarin het in de kluis werd gedeponeerd.

4. e-dpo garandeert op geen enkel moment kennis te nemen van de inhoud van het bestand. e-dpo voert bijgevolg geen enkele controle uit naar de leesbaarheid van het bestand dat de indiener in de digitale kluis deponeert en waarvoor hijzelf verantwoordelijk is.

5. e-dpo draagt geen enkele verantwoordelijkheid inzake de inhoud van het bestand en kan bijgevolg niet verantwoordelijk gehouden worden voor het frauduleuze of onwettige karakter van de inhoud van het bestand. e-dpo kan dan ook in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden als een werk gedeponeerd in de digitale kluis plagiaat blijkt te zijn.

6. e-dpo is niet verantwoordelijk voor de correctheid en de wettigheid van de gegevens verstrekt door de indiener. Rekening houdend met de definitie van het begrip auteur in het gemeenschapsrecht en in deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, is e-dpo in het bijzonder niet verantwoordelijk voor de aangifte als auteur van het werk van de indiener morele persoon.

7. Het depot is vertrouwelijk en wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de indiener en de auteur(s) van het werk. In dit opzicht bevestigt de indiener over de toelating van de auteurs te beschikken om over te gaan tot het deponeren in de digitale kluis.

8. e-dpo kan in geen enkel geval verantwoordelijk gehouden worden voor het niet uitvoeren of verkeerd uitvoeren van het contract wanneer dit toe te schrijven is aan de indiener, aan de onvoorziene en onoverkomelijke tussenkomst van een derde of aan overmacht.

9. Bij verdwijning, vernietiging of beschadiging van het bestand met het werk en/of de bijhorende gegevens, zal de verantwoordelijkheid van e-dpo, zo die wordt vastgesteld, nooit de kost van het depot, van kracht op het moment van de vaststelling van het schadegeval, overstijgen sinds geen andere schade werd veroorzaakt. Bij een depot dat deel uitmaakt van een abonnement, is de kost die in rekening gebracht wordt gelijk aan één derde van de prijs van een abonnement, van kracht op het ogenblik van het schadegeval.

Artikel 14. Onderbreking van de dienst van e-dpo

1. De account is toegankelijk 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur, onder voorbehoud van de hierboven vermelde bepalingen.

2. e-dpo engageert zich om alles in het werk te stellen om de continuïteit van e-dpo te verzekeren, met voorbehoud voor onderbrekingen met een legitiem karakter, meerbepaald onderhoud of update van de site, gerechtelijk bevel of overmacht en dit zonder dat deze redenen aanleiding kunnen geven tot schadevergoeding.

Artikel 15. Assistentie en contact

1. e-dpo biedt online hulp onder de vorm van een “veel gestelde vragen” sectie

2. e-dpo stelt een contactformulier ter beschikking waar alle vragen aangaande de werking van de dienst gesteld kunnen worden.

3. e-dpo voorziet assistentie voor het geval dat de indiener technische moeilijkheden ondervindt. Assistentie wordt uitgevoerd tijdens de diensturen : van maandag tot donderdag van 9u30 tot 17u en vrijdag van 9u30 tot 16u.

Artikel 16. Persoonlijke gegevens en gegevens van het werk

1. Overeenkomstig de wet van 6 januari 1978, aangepast in augustus 2004, aangaande l’Informatique, aux fichiers et Libertés, is de site e-dpo opgenomen in het register Correspondant Informatique et Libertés (CIL) van SCALA. Gegevens met een persoonlijk karakter die u ingeeft op e-dpo worden verzameld, verwerkt en bewaard overeenkomstig de hierboven vermelde wetgeving. De gegevens worden enkel gebruikt om uw depots te beheren. Ze worden niet doorgegeven, afgestaan of verhuurd aan derden uitgezonderd de beheersvenootschappen die partners zijn van e-dpo. Velden aangeduid met (*) zijn verplicht in te vullen. Indien één van deze velden niet wordt ingevuld, wordt geen enkel gevolg gegeven aan het dossier.

2. Conform de wet Informatique et Libertés van 6 januari 1978, aangepast in augustus 2004, heeft de indiener het recht om de verschafte gegevens te raadplegen, op te vragen, aan te passen of te schrappen en dit om elke gegronde reden. Hiertoe dient hij een aanvraag te richten aan CIL, per post : SCALA – Correspondant Informatique et Libertés – 11 Bis , rue Ballu 75009 PARIS, of via e-mail : cil@sacd.frvergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart.

3. De indiener vrijwaart e-dpo van acties of vorderingen naar aanleiding van het doorgeven van persoonlijke gegevens van derden.

4. Voor een correct beheer van het depot dient de indiener alle gegevens met betrekking tot het depot, en meer bepaald zijn persoonlijke gegevens aan te passen wanneer nodig, eventueel via e-dpo.

5. De indiener kan via zijn account volgende gegevens aanpassen: zijn intracommunautair BTW-nummer (indien er bijvoorbeeld een vergissing gebeurde bij het aanmaken van de account), het lidmaatschap van een auteursvennootschap (bijvoorbeeld indien de indiener na het aanmaken van de account aansloot bij een vennootschap), de taalkeuze voor zijn account, zijn telefoonnummer, zijn postadres, het land waar hij woont en zijn paswoord.

6. De indiener kan aan e-dpo vragen om volgende gegevens van zijn depot aan te passen: de categorie en het genre van het werk veranderen, een coauteur toevoegen of schrappen. De indiener maakt zijn aanvraag over via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post ( 11 bis rue Ballu, 75009 Paris), vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart en eventueel een kopie van de identiteitskaart van alle coauteurs.

7. De indiener kan aan e-dpo vragen om volgende gegevens van zijn account aan te passen: zijn statuut (particulier of firma), zijn naam et voornaam of de benaming van de firma. De indiener maakt zijn aanvraag over via e-mail (administration@e-dpo.com) of per post ( 11 bis rue Ballu, 75009 Paris), vergezeld van een kopie van zijn identiteitskaart.

8. Om de rechtsgeldigheid van het depot te vrijwaren, is het niet mogelijk de titel van het werk te wijzigen.

Artikel 17. Diverse bepalingen

1. e-dpo behoudt zich het recht voor om de termen, voorwaarden en vermeldingen van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Onder voorbehoud van artikel 6.4 hierboven vermeld, treden de Algemene Gebruiksvoorwaarden in werking vanaf het moment dat ze online verschijnen op de e-dpo website en dit zowel voor alle lopende accounts en depots, als voor alle toekomstige accounts en depots. De indiener wordt bijgevolg uitgenodigd om regelmatig de Algemene Gebruiksvoorwaarden van kracht te raadplegen.

2. Het feit dat één van de partijen de toepassing van een clausule van de Algemene Gebruiksvoorwaarden niet vordert of de niet-uitvoering niet aanvecht, en dit permanent of tijdelijk, kan niet geïnterpreteerd worden als zou de partij afzien van de rechten die voortvloeien uit de clausule in kwestie.

3. Elke betwisting over de interpretatie of de toepassing van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden valt onder het Franse recht en zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Parijs, onder voorbehoud van bindende bepalingen opgelegd door nationale en internationale wetgeving met betrekking op de toe te passen wet en rechtsbevoegdheid.

07/07/2017 - V4

CNIL

a. Persoonlijke gegevens:
Overeenkomstig de Franse wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd in augustus 2004, is de site e-dpo opgenomen in het register Correspondent ‘Informatique et Libertés’ (CIL) van SCALA.

Gegevens met een persoonlijk karakter die u ingeeft op e-dpo worden verzameld, verwerkt en bewaard overeenkomstig de hierboven vermelde wetgeving.

De gegevens worden enkel gebruikt om uw depots te beheren. Ze worden niet doorgegeven, afgestaan of verhuurd aan derden uitgezonderd de partners van e-dpo : SACD en het Huis van de Auteurs (SACD België, deAuteurs en SOFAM).

U bent verplicht velden aangeduid met (*) in te vullen. Indien u één van deze velden niet invult, wordt geen enkel gevolg gegeven aan uw dossier.

Alle verklaringen en informatie aangaande het ingediende depot vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de indiener van het depot. De site e-dpo kan hiervoor nooit verantwoordelijk gesteld worden.

b. Toegang tot je gegevens:
Conform de wet Franse wet inzake Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, gewijzigd in augustus 2004, heeft u het recht om uw gegevens op te vragen, aan te passen of te schrappen. Hiervoor neemt u contact op met de Correspondent ‘Informatique et Libertés’ gemeenschappelijk voor e-dpo, SCALA en SACD, via post : SCALA – Correspondant Informatique et Libertés – 11 Bis , rue Ballu 75009 PARIS, of via e-mail : cil@sacd.fr(voeg een kopie van uw identiteitskaart bij uw aanvraag).